Privacybeleid

Download ons privacybeleid in pdf-vorm of lees de integrale tekst hieronder.

Uw privacy

Middels dit privacybeleid willen we u helder en transparant informeren over de wijze waarop de Coppens Groep omgaat met persoonsgegevens van prospecten, klanten, leveranciers, bezoekers van onze website en ontvangers van onze nieuwsbrieven.
Met de definitie Coppens Groep bedoelen we de volgende bedrijfsvormen van Coppens:

 • Coppens Agri BV
 • Coppens Constructie en Stalinrichtingen BV
 • Maroba BV
 • Basco Exploitatie BV

Uiteraard worden deze persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en daarnaast beveiligd. Hierbij houdt de Coppens Groep zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet AVG..

Dit betekent dat wij, de Coppens Groep:

 • duidelijk, middels deze privacyverklaring, vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot enkel de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
 • uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is of niet gegeven is;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is Coppens Groep, Heijerdijk 1, 5563 BP Westerhoven

Doeleinden

Er zijn verscheidene doeleinden waarvoor de Coppens Groep uw persoonsgegevens verzamelt en/of verwerkt. In het kader van haar overeenkomsten met relaties verzamelt en/of verwerkt de Coppens Groep hiertoe contactgegevens. Onder andere uw naam, functie, zakelijke en/of beroepsmatige interesses, telefoonnummers en/of e-mailadressen:

 • • Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u mogelijk een offerte of gewenste informatie te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en om snel en efficiënt met u te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
 • Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer, dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.
 • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten, en marktonderzoek.
 • Om relaties en haar medewerkers van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks, maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij de Coppens Groep rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten.
 • Als u bij ons bestelt en/of levert, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het informeren, promoten en verkopen van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Wanneer u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde bestelling en/of werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Nieuwsbrief en/of reclamemailings en/of contactformulier

Wij zouden u een nieuwsbrief kunnen sturen waarmee wij geïnteresseerden informeren over producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt alleen door uw eigen inschrijving middels de website of bij een eerste order, of waar afwijkend met uw voorafgaande toestemming, toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan bewaren wij de gegevens die u ons toestuurt, naargelang de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail, zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten door de Coppens Groep indien u daarvoor toestemming heeft gegeven zoals aangegeven in deze privacyverklaring. Deze toestemming kunt u ten allen tijde intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar de Coppens Groep (info@coppensgroep.nl) onder vermelding van AVG. Gelieve hierbij duidelijk aan te geven wat uw behoefte is.

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Coppens Groep.

De Coppens Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Contactgegevens

Voor de volledigheid van deze privacyverklaring krijgt u onze volledige contactgegevens. Een verzoek tot vragen, inzage, correctie en/of afmelding, verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk per post of digitaal via de mail indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door dit schriftelijk per post of digitaal via de mail in te dienen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Coppens Agri BV

Heijerdijk 1
5563 BP  Westerhoven
info@coppensagri.nl
+31 (0)40 204 4400

Coppens Constructie en Stalinrichtingen BV

Heijerdijk 1
5563 BP  Westerhoven
info@coppensstal.nl
info@coppensmetaal.nl
+31 (0)40 208 2075
+31 (0)40 208 2070

Maroba BV

Heijerdijk 1a
5563 BP  Westerhoven
info@coppensgroep.nl
+31 (0)40 204 1323

Basco Exploitatie BV

Heijerdijk 1
5563 BP Westerhoven
info@coppensgroep.nl
+31 (0)40 204 1323

Heijerdijk 1 - 5563 BP Westerhoven
T: 040 204 13 23
F: 040 204 51 90
info@coppensgroep.nl

Coppens Stal-Techniek BV
Handelsregister Eindhoven 72600233

Coppens Agri-Techniek BV
Handelsregister Eindhoven 17063591

Coppens Metaal-Techniek BV
Handelsregister Eindhoven 17041842